Sektorová rada pro elektrotechniku

  • Sektorová rada pro elektrotechniku byla ustavena dne středa 24. listopadu 2010
  • Počet členů sektorové rady: 1
  • Předsedou sektorové rady je: činnost sektorové rady byla ukončena
  • Tajemníkem sektorové rady je: nevybráno
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Kateřina Tomková
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: Ing. Petr Marx
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Odborné vzdělávání bylo a je vždy jednou ze společenských priorit. Společenský vývoj v průběhu posledních dvou desetiletích zatlačil odborné vzdělávání do pozadí. Z následné situace na trhu práce, úpadku technických oborů a poptávky po odborných specialistech vyplývá základní otázka, kam by mělo odborné vzdělávání dále směřovat, a především jaké obory jsou v budoucnu žádané a uplatnitelné na trhu práce. Pro řešení těchto otázek v oblasti elektrotechniky byla v rámci veřejné zakázky NSP a NSK založena v roce 2010 pod záštitou Elektrotechnické Asociace Sektorová rada pro elektrotechniku. Ta sdružuje zástupce významných elektrotechnických firem a profesních sdružení, kteří jsou ve spolupráci s dalšími odborníky nebo profesními subjekty kompetentní jednak zhodnotit situaci v oblasti současného elektrotechnického vzdělávání na všech úrovních, identifikovat problémové oblasti trhu práce v oblasti elektrotechniky a naznačit požadavky zaměstnavatelů v horizontu příštích let. Do práce sektorové rady se může zapojit kdokoliv další, kdo je schopen a ochoten přispět k řešení dané problematiky. Hlavním cílem činnosti Sektorové rady pro elektrotechniku a za tímto účelem vytvořených dalších expertních skupin, bylo v první řadě zanalyzovat situaci na trhu práce identifikovat základní povolání v oblasti elektrotechniky včetně popisu těchto povolání. Na jednotlivá povolání potom následně navázat již konkrétnější kvalifikace opět včetně popisu kvalifikačních požadavků, kompetencí atd. Dalším cílem při práci na katalogu povolání a kvalifikací bylo také samozřejmě vyjmout ta povolání nebo kvalifikace, která už nejsou z pohledu elektrotechnického průmyslu aktuální a naopak identifikovat nová, která jsou perspektivní ale nejsou dostatečně popsána. Národní soustava povolání a národní soustava kvalifikací by měla být určující nejen v oblasti odborného školství, ale také by měla sloužit v oblasti rekvalifikací, uznávání profesních kvalifikací, personálního managementu ve firmách apod. Další rolí sektorových rad je jednání s institucemi jakou jsou školy, poskytovatelé dalšího vzdělávání, krajské úřady nebo ministerstva a koordinovat společné kroky v oblasti odborného vzdělávání.

Mgr. Hynek Vrbický, předseda SR pro elektrotechniku

Seznam členů sektorové rady
činnost sektorové rady byla ukončena Předseda SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:
F 26 Výroba počítačů, elektrotechnických a optických přístrojů a zařízení 
F 27 Výroba elektrotechnických zařízení
F 43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
F 43.1 Elektrická instalace
F 72 Výzkum a vývoj
F 72.19.2 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz